algemene-voorwaarden
algemene-voorwaarden_mobile

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden van Roovers ICT Diensten hebben de hierna te noemen termen de volgende betekenis:
a. Roovers ICT Diensten: hierna te noemen RID;
b. Opdrachtgever: Klant, particulier of zakelijk, die gebruik maakt of wil maken van de diensten van RID;
c. Dienst(en): Ondersteuning bij alle IT-gerelateerde vraagstukken, bestaande uit onder ander, maar niet beperkt tot: vrijblijvend (aankoop) advies, probleemoplossingen, (her-)installaties, aansluitingen en inrichtingen, die plaats vinden op locatie of op afstand.
d. Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden RID;
e. Opdracht: een overeenkomst tussen RID en Opdrachtgever voor de levering van een Dienst(en) inclusief de Voorwaarden;

1.2 De Voorwaarden zijn van toepassing op en maken onderdeel uit van iedere aanbieding en iedere Opdracht.

1.3 Door de Opdrachtgever voorgestelde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend, tenzij en voor zover deze specifiek schriftelijk door RID zijn aanvaard.

1.4 Afwijkingen op de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een of meerdere bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden geldig en van kracht. Opdrachtgever en RID zullen alsdan de nietige of niet afdwingbare bepaling vervangen door één of meerdere nieuwe bepalingen die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo nauwgezet mogelijk zullen benaderen.

2. Uitvoering van de Opdracht

2.1 Opdrachtgever is zich ervan bewust dat de Opdracht in de regel wordt uitgevoerd door een ICT student. Deze medewerker van RID zal samen met RID de Opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze medewerker van RID en RID zullen zich hiervoor inspannen, maar geven geen garantie met betrekking tot het (eind-)resultaat. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat Opdrachtgever te allen tijde verplicht is de tarieven voor de gewerkte tijd (inclusief de voorrijkosten) te voldoen, ongeacht het (eind-)resultaat van de dienstverlening.

2.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan RID aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan RID worden verstrekt.

2.3 RID is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.4 Opdrachtgever is ermee bekend dat als gevolg van uitvoering van de Opdracht er mogelijk gegevens, informatie en/of documenten dan wel andersoortige data van Opdrachtgever (onherstelbaar) verloren kunnen gaan en/of beschadigd kunnen raken. RID maakt, tenzij RID dit nadrukkelijk als opdracht heeft geaccepteerd, in de regel geen back-up van voornoemde data van Opdrachtgever, en Opdrachtgever is er te allen tijde voor verantwoordelijk dat hij zelf tijdig een deugdelijke back-up c.q. een kopie maakt van zijn data. Behoudens opzet en/of grove schuld aan de zijde van RID is RID niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever als gevolg van het verloren gaan dan wel beschadigd raken van data van Opdrachtgever.

2.5 Indien RID en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan RID de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen ter zake de daaraan voorafgaande fase volledig is nagekomen.

2.6 Opdrachtgever garandeert dat hij of zij de eigenaar van het product is ten aanzien waarvan de diensten worden geleverd en geen gebruik maakt van illegaal verkregen software en/of materialen. Opdrachtgever vrijwaart RID voor eventuele aanspraken van derden in verband daarmee, alsmede in verband met de uitvoering van de Opdracht.

2.7 De geleverde diensten zullen uitsluitend verricht worden aan of op het adres, welke bij het aangaan van de Opdracht door de klant is opgegeven.

2.8 Bij het aantreffen van onrechtmatigheden bij Opdrachtgever zal RID te allen tijde melding doen bij de daarvoor geldende instantie(s).

2.9 Werkgeversgezag, toezicht en leiding met betrekking tot de werkzaamheden die worden uitgevoerd door de werknemers van RID berust bij RID. Opdrachtgever komt in dit verband nadrukkelijk geen instructiebevoegdheid toe.

3. Wijziging van de Opdracht

3.1 Indien RID en Opdrachtgever een wijziging of aanvulling van de Opdracht overeenkomen, kan het tijdstip van voltooiing van de Opdracht wijzigen. RID zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3.2 Tijdsinschattingen van RID zijn slechts indicatief waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

3.3 RID kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele kosten die Opdrachtgever moet maken bij wijzigingen of annuleringen van de Opdracht. Dit ongeacht de reden van wijziging of annulering.

4. Klachten

4.1 Klachten over de geleverde Diensten dienen door Opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van de betreffende Opdracht per brief, per e-mail of per online contactformulier op de website van RID, te worden gemeld aan RID.

5. Betaling en annulering

5.1 Betaling van de totale kosten van de Opdracht geschiedt in de regel via iDEAL.

5.2 Betaling anders dan door middel van de door RID aangegeven betalingsmethodes is niet mogelijk.

5.3 Indien RID incassomaatregelen moet treffen tegen de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente ook de wettelijke incassokosten verschuldigd.

5.4 Bij annulering van de Opdracht binnen 24 uur voorafgaande aan de geplande uitvoering, is Opdrachtgever de voorrijkosten en een halfuur het geldende tarief verschuldigd.

5.5 Bij gedeeltelijke uitvoering van de Opdracht is Opdrachtgever aan RID een evenredige vergoeding verschuldigd.

6. Tarieven

6.1 Alle door RID vermelde tarieven zijn inclusief BTW.

6.2 RID heeft te allen tijde het recht de tarieven te wijzigen. Voor de geldende tarieven zie https://rooversictdiensten.nl/tarieven/.

7. Verzuim

7.1 Wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover RID niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling of andere formaliteiten in verzuim.

8. Producten en diensten

8.1 Op alle Producten en/of Diensten die RID aanbiedt samen met een partner, zijn tevens de algemene voorwaarden van de desbetreffende partner van toepassing.

9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

9.1 RID is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook onverschillig door welke oorzaak, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld van RID. Indien en voor zover op RID enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal 3 maal het factuurbedrag van de Opdracht. RID is te nimmer aansprakelijke voor eventuele gevolgschade.

9.2 Opdrachtgever vrijwaart RID voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever gebruikte of verstrekte materialen of gegevens in verband met de uitvoering van de Opdracht.

9.3 Opdrachtgever is gedurende de uitvoering van de opdracht verplicht zelf ter plekke aanwezig te zijn of er voor te zorgen dat een afgevaardigde van Opdrachtgever de honneurs voor Opdrachtgever waarneemt.

9.4 Het geven van adviezen over aan te kopen producten, zoals onder andere software en/of hardware, ongeacht waar deze aangeschaft worden, is te allen tijde op vrijblijvende basis. RID kan nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor foutief aangeschafte producten.

9.5 In verband met kwaliteitscontrole kan communicatie per telefoon en/of e-mail met medewerkers van RID door RID te allen tijde gemonitord worden.

10. Overmacht

10.1 Geen van de partijen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor een vertraging of een tekortkoming in de nakoming van de Opdracht die het gevolg is van overmacht (een niet toerekenbare tekortkoming).

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De Voorwaarden, de Opdracht en andere opdrachten die voortvloeien uit of in verband staan met de Opdracht zullen uitsluitend worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die zich voordoen in verband met de Voorwaarden, een Opdracht of andere opdracht die voortvloeien uit of verband houden met een Opdracht, dienen met uitsluiting van elke andere rechter aan de bevoegde rechter te Utrecht te worden voorgelegd.